Tổng số hộ dân: 168
STT Hộ dân Trạng thái SL Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú
1139 Toà***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 Toà*** , Xã Phù Hóa , Huyện Quảng Trạch , Quảng Bình 0949*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1622 Tân***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
20 Xã*** , Quảng Bình 0912*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1030 Nhà***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 thô*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Trị 0367*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1105 Ông***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
5 Xóm*** , Xã Quảng Thủy , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình 0335*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
528 Ngư***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 Củ *** , Xã Sơn Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình 0826*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
557 Trẻ***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
8 thô*** , Xã Hạ Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình 0973*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
805 Nhà***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
5 thô*** , Xã Thanh Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình 0397*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2002 anh***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
7 Thô*** , Xã Hoa Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình 0988*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2311 Bà ***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 Thô*** , Xã Đức Hóa , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Bình 0327*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2782 201***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
500 Xã *** , Huyện Phước Sơn , Quảng Nam 0369*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2519 Thu***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
15 KDC*** , Huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi 0935*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2547 Tên***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 Thô*** , Xã Đức Phong , Huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi 0332*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1199 Thô***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1400 Thô*** , Châu Hóa , Tuyên Hóa , Quảng Bình 0349*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2735 Tri***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
4 Thô*** 0779*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1023 làn***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 Làn*** , Thôn hà sơn,Thôn Khe Zét,xã Quảng Sơn. , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình 0855*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
809 Nhà***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
1 Đại*** , Xã Phong Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình 0935*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2020 12 ***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
120 bản*** , Xã Tân Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình Thầy*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2007 Ngô***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
460 Đội*** , Xã Lộc Thuỷ , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình 0973*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2036 chị***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
3 độ*** , Xã Xuân Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình 0328*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2097 Ngâ***
Cần ứng cứu gấp
31/10/20 17:22
200 Thô*** 0799*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
 • #1139 - Toà***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Toà***
   , Xã Phù Hóa , Huyện Quảng Trạch , Quảng Bình
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1622 - Tân***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xã***
   , Quảng Bình
  Số người
  20 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1030 - Nhà***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  thô***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Trị
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1105 - Ông***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xóm***
   , Xã Quảng Thủy , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
  Số người
  5 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #528 - Ngư***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Củ ***
   , Xã Sơn Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #557 - Trẻ***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  thô***
   , Xã Hạ Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình
  Số người
  8 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #805 - Nhà***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  thô***
   , Xã Thanh Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình
  Số người
  5 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2002 - anh***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Xã Hoa Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình
  Số người
  7 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2311 - Bà ***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Xã Đức Hóa , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Bình
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2782 - 201***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xã ***
   , Huyện Phước Sơn , Quảng Nam
  Số người
  500 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2519 - Thu***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  KDC***
   , Huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
  Số người
  15 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2547 - Tên***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Xã Đức Phong , Huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1199 - Thô***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Châu Hóa , Tuyên Hóa , Quảng Bình
  Số người
  1400 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2735 - Tri***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
  Số người
  4 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1023 - làn***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Làn***
   , Thôn hà sơn,Thôn Khe Zét,xã Quảng Sơn. , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #809 - Nhà***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Đại***
   , Xã Phong Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2020 - 12 ***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  bản***
   , Xã Tân Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình
  Số người
  120 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2007 - Ngô***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Đội***
   , Xã Lộc Thuỷ , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình
  Số người
  460 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2036 - chị***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  độ***
   , Xã Xuân Thủy , Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình
  Số người
  3 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
 • #2097 - Ngâ***
  Cần ứng cứu gấp
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
  Số người
  200 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _