Tổng số hộ dân: 0
STT Hộ dân Trạng thái SL Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú