Tổng số hộ dân: 17
STT Hộ dân Trạng thái SL Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú
1599 Chi***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
1 Xã *** , XÃ MINH HÓA , Tỉnh Quảng Ninh , Quảng Ninh 0396*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1374 Mệ ***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 Xóm*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh 0908*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1373 Mệ ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 An *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1371 Thị***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Mỹ *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1341 Thu***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 Phú*** , Quảng Ninh 0911*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1369 Ông***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Xóm*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1368 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Ngu*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1366 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Xóm*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1364 Có ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Hiể*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1363 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Xóm*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1362 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 mốc*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1356 mụ ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 làn*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1354 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 trầ*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1353 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 Lộc*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1352 Mệ ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 mỹ *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1358 ba ***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 Phú*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1355 Thú***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 xóm*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
 • #1599 - Chi***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xã ***
   , XÃ MINH HÓA , Tỉnh Quảng Ninh , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1374 - Mệ ***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xóm***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1373 - Mệ ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  An ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1371 - Thị***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Mỹ ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1341 - Thu***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Phú***
   , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1369 - Ông***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xóm***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1368 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Ngu***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1366 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xóm***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1364 - Có ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Hiể***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1363 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xóm***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1362 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  mốc***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1356 - mụ ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  làn***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1354 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  trầ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1353 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Lộc***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1352 - Mệ ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  mỹ ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1358 - ba ***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Phú***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1355 - Thú***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  xóm***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Quảng Ninh
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _