Tổng số hộ dân: 31
STT Hộ dân Trạng thái SL Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú
1236 Ông***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
200 Thô*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0358*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1118 XÃ ***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
960 Đôi*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0825*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1162 xã ***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 Tân*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0813*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
843 Phư***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
4 đội*** , Hà Nội 0829*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
623 Kim***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
6 xóm*** , Hà Nội 0776*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1046 Bạn***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 xã *** , Hà Nội 0961*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1008 Đọ***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 *** , Hà Nội 0911*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
919 Gia***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
5 Hà *** , Hà Nội 0357*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1386 A t***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 Khu*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0343*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1423 Lê ***
Không gọi được
31/10/20 17:22
5 Đội*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0904*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1384 dì***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 Xó*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0948*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1305 FB ***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 Tru*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0877*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1274 Pha***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 Xóm*** , Hà Nội 0388*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1260 ***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0918*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1237 Qua***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1206 thô***
Cần ngay nhu yếu phẩm
31/10/20 17:22
800 xã *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0963*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1132 ***
Chưa xác minh
31/10/20 17:22
1 *** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1128 mẹ ***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 ,,,*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0964*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1115 Ngu***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 đội*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0333*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
1109 Đin***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 Vĩn*** , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội 0901*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
 • #1236 - Ông***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  200 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1118 - XÃ ***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Đôi***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  960 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1162 - xã ***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Tân***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #843 - Phư***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  đội***
   , Hà Nội
  Số người
  4 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #623 - Kim***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  xóm***
   , Hà Nội
  Số người
  6 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1046 - Bạn***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  xã ***
   , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1008 - Đọ***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ***
   , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #919 - Gia***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Hà ***
   , Hà Nội
  Số người
  5 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1386 - A t***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Khu***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1423 - Lê ***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Đội***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  5 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1384 - dì***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xó***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1305 - FB ***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Tru***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1274 - Pha***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xóm***
   , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1260 - ***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1237 - Qua***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1206 - thô***
  Cần ngay nhu yếu phẩm
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  xã ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  800 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1132 - ***
  Chưa xác minh
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1128 - mẹ ***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ,,,***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1115 - Ngu***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  đội***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1109 - Đin***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Vĩn***
   , Xã Nam Kim , Huyện Tuyên Hoá , Hà Nội
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _